Jak projektować – projektowanie

Z wielu badań społecznych wiadomo, że nabyta wiedza zawodowa sprzyja wpro­wadzaniu innowacji, poszukiwaniom nowych sposobów rozwiązywania szczególnych problemów, projektanci zaś to ludzie wykształceni. Są oni również, częściej niż przedstawi­ciele innych, bardziej zrutynizowanych zawodów, zmuszani przez okoliczności do swoistej „otwartości” informacyjnej, tj. gotowości do poszukiwania lub choćby tylko przyjmowania nowych informacji. Profesjonalne uprawianie projektowanie wnętrz wiąże się z dociekaniem tego, jakie elementy składają się na określoną strukturę techniczną czy społeczną, a także tego, jak je sensownie rekonstruować dla uzyskania zamierzonych celów. Obraz świata, jaki narzuca wykonywana praca, przekracza jednak zazwyczaj granice życia zawodowego, rozszerzając się na inne dziedziny udziału jednostki w życiu zbiorowości. Prawnik poza sądem i lekarz poza szpitalem będą mieli tendencję do obserwowania ludzi ze swego profesjonalnego punktu widzenia: pierwszy zainteresuje się przede wszystkim legalnością jakiegoś postępowania, drugi zaś tym, w jakiej mierze odpowiada ono określonej normie zdrowia. Projektanta stron www zainteresuje natomiast to, czy poszczególne fazy tego postępowania są do siebie „dopasowane”, i czy można np. zmienić ich kolejność, tak aby lepiej służyły osiągnięciu założonych celów.
Korzystając z wiedzy socjologicznej możemy przejść od tez ogólnych — doty­czących np. takich zależności, jak poziom wykształcenia i „otwartość” informacyjna a postawa wobec zmiany lub światopogląd profesjonalny a uogólniony stosunek ludzi do otaczającej ich rzeczywistości — do tez szczegółowych, dotyczących projektantów.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum