Pory i pęcherze powietrzne

Rozpuszczone w ciekłym metalu gazy, w wielu przypadkach intensywnie reagują z poszczególnymi składnikami znajdującymi się w cieczy, two­rząc wtrącenia niemetaliczne. Przy obniżeniu się temperatury metalu część rozpuszczonych gazów wydziela się z roztworu i może być uwię­ziona w metalu przy jego krzepnięciu. Która z wymienionych reakcji ma decydujące znaczenie przy tworzeniu się porów, zależy od warunków spawania.
Jeżeli chodzi o wpływ azotu na tworzenie się porów, to zdania są podzielone i sprzeczne.
Z danych Frumina i innych wynika, że przy spawaniu pod topnika­mi decydujące znaczenie przy tworzeniu porów ma wodór. Do składników najbardziej sprzyjających tworzeniu się porów należą roz­puszczone w metalu tlenki oraz węgiel. Powstały tlenek węgla jest nierozpuszczalny zarówno w ciekłym metalu, jak i w metalu w stanie stałym. Ogrodzenia tworzy się przeważnie już w czasie topienia drutu elektrodowego. Węgiel zawarty w drucie reaguje z tlenkami tworzącymi się w kropli, bądź też zawartymi w drucie elek­trodowym.
Tlenek węgla jest gazem silnie redukującym tak, że w wynikał reak­cji może powstać CO2, który przy niekorzystnych warunkach wydzielania się gazu z cieczy, zostaje zatrzymany w metalu w postaci porów.
Przy spawaniu stali, w tworzeniu się porów intensywnie współdzia­łają również N2 i H2I jak również S, która opóźnia czasowo wydzielanie się gazów i zwiększa lepkość cieczy, a tym samym sprzyja ona po­wstawaniu porów. Wydzielanie się pęcherzyków gazowych i ich rozrastanie się wymaga pokonania ciśnienia istniejącego w cieczy. Warunki takie zaistnieją w przypadku, gdy ciśnienie w pęcherzyku gaz będzie większe lub równe zewnętrznemu ciśnieniu oddziałującemu na ten pęcherzyk. Z tego wynika, że tworzenie się pęcherzyków jest możliwe albo w miejscach, gdzie nastąpiło silne nagromadzenie gazu, gdzie tworzą się pęcherzyki o krytycznej wielkości lub też wydzielanie się gazu wystę­puje na powierzchniach ciała stałego, na powierzchniach rozdziału faz zanieczyszczeń żużlowych, nadtopionych ziarn itp., gdzie wartość a jest bardzo mała.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum