Studenckie Koło Przewodników Sudeckich

Studenckie Koło Przewodników Sudeckich (SKPS) we Wrocławiu sięga korzeniami roku 1956, w którym Zrzeszenie Studentów Polskich zorganizowało pierwsze kursy przewodnickie dla środowiska studenckiego. Przedmiotem działalności SKPS jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat Dolnego Śląska i Sudetów, w środowisku akademickim. Koło zrzesza przede wszystkim studentów, absolwentów wyższych uczelni i młodych pracowników naukowych posiadających tradycyjnie nadawane uprawnienia Studenckiego Przewodnika Sudeckiego oraz uzyskiwane w PTTK uprawnienia Przewodnika Sudeckiego PTTK.

SKPS realizuje swoje cele poprzez regularne organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych umożliwiających młodzieży i wszystkim zainteresowanym, poznanie praktycznie wszystkich zakątków polskich i czeskich Sudetów.

Ważnym elementem działalności Koła jest długoletnia tradycja organizowania kursów Przewodników Sudeckich dających młodym ludziom możliwość poszerzania swych zainteresowań o wszechstronną wiedzę na temat regionu, a także zachętę do czynnego wypoczynku w górach. Koło prowadzi też działalność wydawniczą m.in. w postaci periodyków krajoznawczych “Karkonosz” i “Pielgrzymy”. Ze względu na wysoki poziom merytoryczny tych wydawnictw, docierają one do znacznie szerszych kręgów niż środowisko ściśle studenckie. Uzupełnieniem aktywności krajoznawczej Koła są wieczorynki wygłaszane przez jego członków i zaproszonych gości w ramach cotygodniowych spotkań. Można wówczas usłyszeć również o wakacyjnych wędrówkach SKPS po górach różnych krajów świata.
Oczywiście przewodnicy zrzeszeni w SKPS obsługują też imprezy turystyczne zlecane przez różne biura podróży, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Działalność w Kole stanowi więc przygotowanie do podjęcia profesjonalnej pracy przewodnickiej, a tym samym do popularyzacji naszego regionu w szerszych kręgach polskich i zagranicznych turystów.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum