Techniki spawania

Udział metalu podłoża w napoinach wykonanych na gorąco jest w wielu próbkach dwukrotnie większy niż przy ściegach spawanych na zimno przy tych samych parametrach. W trakcie procesu spawania, na skutek oddziaływania skoncentrowanego strumienia plazmy, temperatura materiału podłoża wzrasta. Toteż przy spawaniu napoin „na gorąco” podłoże ulega większemu nadtopieniu, co skutkuje wzrostem ilości metalu podłoża w napoinie. Zagadnienie to jest bardzo istotne podczas spawania w praktyce przemysłowej elementów o dużych powierzchniach. Występuje wówczas sytuacja bliskiego układania poszczególnych ściegów. By zachować porównywalne współczynniki rozcieńczenia, niezwykle istotna jest znajomość wpływu pojemności cieplnej spawanego elementu na udział metalu podłoża w napoinie kompozytowej. Negatywny efekt wzrostu wspólczynnika rozcieńczenia podczas spawania można eliminować poprzez ciągłą modyfikację parametrów spawania, np. systematyczne zmniejszając natężenie prądu w trakcie procesu.Udział metalu podłoża w napoinie wzrasta również w trakcie wykonywania pojedynczych, długich napoin.Wzrost prędkości spawania powoduje skrócenie czasu oddziaływania łuku plazmowego na jednostkę powierzchni i w efekcie mniejsze jej nadtopienie. Stwierdzono również, iż wzrost natężenia prądu wywołuje wzrost udziału metalu podłoża w napoinie. Spowodowane jest to wzrostem energii liniowej procesu spawania. Aby zachować tę samą moc łuku, należy wraz ze wzrostem natężenia prądu zwiększać prędkość spawania lub ilość proszku. Pozwoli to na otrzymywanie napoin o tej samej jakości, tj. o stałym stopniu wymieszania z podłożem.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum