Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jeśli zostało dokonane przez pracodawcę wymaga podania przyczyny wypowiedzenia. Przyczyna ta musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi istnieć przed dokonaniem wypowiedzenia oraz być prawdziwa i konkretna.

Kodeks pracy nie zawiera przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę, ani tym bardziej kryteriów według których należy oceniać wypowiedzenie. Pewnym wyjątkiem jest tu katalog przyczyn z artykułu 196 k.p. dotyczący wypowiedzenia umowy z młodocianym.  Punkt 4 tego artykułu zawierający stwierdzenie o „nieprzydatności młodocianego do pracy” w zasadzie pozwala na dowolne kształtowanie zatrudnienia tej kategorii osób.

W doktrynie prawa pracy dzieli się przyczyny wypowiedzenia na te leżące po stronie pracownika oraz te leżące po stronie pracodawcy.  Jeśli pracodawca chce wypowiedzieć umowę musi tego dokonać w oparciu o obiektywne kryteria takie jak: staż pracy.

Przyczyny leżące po stronie pracownika mogę mieć charakter zawiniony i niezawiniony.Do zawiniony przykładowo należy naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych wymienionych w artykule 100 k.p .Która konkretnie sytuacja będzie uznana za naruszenie tego artykułu zależy od jej dogłębnej analizy. Przykładowo pracownik ma prawo do konstruktywnej krytyki dokonanej we właściwej formie. Przyczyną mogę mieć charakter niezawiniony tylko w przypadku jeśli przemawia za tym uzasadniony interes pracodawcy. Należą do nich między innymi: niskie kwalifikacje zawodowe, powtarzająca się nieobecność pracownika z przyczyn zdrowotnych czy niezawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum