Jak inwestować swoje oszczędności ?

Inwestowanie rozumiane jako skuteczne to lokowanie środków pieniężnych w taki sposób, aby przynosiły największy możliwy zysk. Aby osiągnąć dodatnią stopę zwrotu z inwestycji warto rozważyć nabycie jednostek uczestnictwa bądź certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych.

Fundusz inwestycyjny to bardzo dogodna forma inwestowania swoich oszczędności. Przede wszystkim pozwala oszczędzić czas, gdyż inwestor nie jest tak zaabsorbowany ulokowanymi oszczędnościami jak w przypadku, gdyby inwestował indywidualnie np. na giełdzie.

Fundusz inwestycyjny otwarty cechuje się dużą płynnością, oznacza to, że inwestor w dowolnym momencie może nabyć lub zbyć jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Każdy fundusz inwestycyjny ma odmienną politykę inwestycyjną, zalecony horyzont inwestycyjny czy określony poziom ryzyka. Jeżeli inwestor zdecyduje się na fundusz inwestycyjny, który lokuje aktywa na rynkach akcji, musi liczyć się z tym, że poziom ryzyka inwestycyjnego jest wysoki, a zalecony horyzont inwestycyjny z reguły przekracza okres 5 lat.

Celem zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego warto rozpatrzyć fundusz inwestycyjny, którego polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w krótko i długoterminowe papiery dłużne. Do takich funduszy możemy zaliczyć: fundusz inwestycyjny gotówkowy, fundusz inwestycyjny pieniężny czy fundusz inwestycyjny obligacji. Wartość jednostek uczestnictwa bądź certyfikatów inwestycyjnych można obecnie za pomocą zaawansowanych narzędzi interaktywnych, które umożliwiają dogłębną analizę czy też za pomocą serwisu informacyjno-transakcyjnego dostępnego na stronach internetowych wybranego TFI.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum