Wewnętrzne sprawozdania dla potrzeb zarządzania firmą

Roczne sprawozdania, przeznaczone dla odbiorców zewnętrznych, są mało przydatne w procesie podejmowania decyzji o charakterze operatywnym, gdyż brak im wieloprzekrojowej informacji o składnikach majątku i źródłach jego finansowania. Znaczącym elementem jest również fakt, że od momentu zamknięcia ksiąg do momentu sporządzenia sprawozdania rocznego mija zbyt długi okres czasu, a przecież do podjęcia decyzji o charakterze operatywnym potrzebne są informacje bieżące. Otrzymywanie informacji krótkookresowych jest zależne przede wszystkim od budowy systemu rachunkowości funkcjonującego w firmie. Zakładowy plan kont jest jednym z elementów ustalającym granice celowości zastosowania rozwiązań szczegółowych w zakresie liczby przekrojów ewidencyjnych oraz stosowanych metod.

Gromadzenie i przetwarzanie danych przez biuro rachunkowe niezbędnych do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych nie tworzy podstaw do podejmowania decyzji operatywnych, należy jeszcze zapewnić otrzymywanie zestawu informacji bieżących określonych przez kierownictwo firmy wraz ze specjalistami z zakresu finansów, rachunkowości, marketingu i produkcji oraz ustalić sposoby ich zapewnienia przy uwzględnieniu współmierności kosztów uzyskania informacji do spodziewanych korzyści ekonomicznych.

Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach wewnętrznych powinny być ograniczone do najbardziej istotnych, gdyż dzięki temu uzyskuje się większą ich przejrzystość oraz powinny być przekazywane szybko i terminowo.

Poszczególni odbiorcy wewnętrzni powinni otrzymywać informacje już wyselekcjonowane niezbędne dla podjęcia decyzji na interesującym ich odcinku. Na podstawie krótkookresowych sprawozdań finansowych menedżer powinien dążyć do ujawnienia mocnych i słabych stron działalności aby odpowiednio reagować przy podejmowaniu decyzji.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum