Właściwość miejscowa sądu cywilnego w procesie.

Właściwość miejscowa sądu jest tym elementem postępowania, który w najogólniejszym ujęciu wskazuje, gdzie strona powinna składać swoje pisma. Właściwość ogólna oparta jest na zasadniczym sposobie oznaczania właściwości miejscowej sądów I instancji i określa generalnie ich właściwość miejscową. Jako wyjątkowy sposób oznaczania właściwości miejscowej traktuje się przypadki właściwości przemiennej i wyłącznej. Decydujące znaczenie dla ustalenia właściwego miejscowo sądu I instancji ma trwały związek pozwanego z określonym miejscem, które mieści się w okręgu działalności tego sądu. Jeśli nie wiesz, w którym sądzie złożyć pismo, pozew wniosek itp. lektura tego artykułu rozwieje Twoje wątpliwości.

Jaki sąd jest właściwy, gdy pozwanym jest osoba fizyczna – miejsca zameldowania czy zamieszkania?

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego. Dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywają z zamiarem stałego pobytu. Definitywne odpadnięcie jednego z elementów określających miejsce zamieszkania (przebywanie lub zamiar stałego pobytu) powoduje niemożność uznania danego miejsca jako miejsca zamieszkania; przejściowy ich brak nie pozbawia go tego charakteru.

UWAGA! Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce.

Jeżeli pozwany nie ma na terenie Polski w ogóle miejsca zamieszkania ani też na jej terenie nie przebywa, a nie ma podstaw do oznaczenia właściwości miejscowej na podstawie przepisów o właściwości przemiennej, powód musi zwrócić się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie sądu, przed który należy wytoczyć powództwo.

W jaki sposób ustalić właściwy sąd w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa?

Zasadą jest, że powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie. Skarb Państwa, występując w stosunkach cywilnoprawnych jako podmiot praw i obowiązków, które dotyczą mienia ogólnonarodowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych, działa przez swoje jednostki organizacyjne.

Dlatego właściwość miejscowa sądu w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa związana została z tą jednostką organizacyjną, której działalność łączy się z roszczeniem dochodzonym przeciwko Skarbowi Państwa. Siedzibą państwowej jednostki organizacyjnej jest miejscowość, gdzie znajduje się siedziba takich jej organów, które pozwalają na organizacyjne wyodrębnienie określonej jednostki.

W sprawach, w których stroną pozwaną jest Skarb Państwa, siedziba tej państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, decyduje o właściwości miejscowej sądu, ponieważ sądem właściwym jest zawsze sąd, w którego okręgu ma siedzibę taka państwowa jednostka organizacyjna. Właściwość miejscowa w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa jest więc terytorialnie niejednolita.

Jak ustalić sąd właściwy w sporze przeciwko osobie prawnej?

Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.

O posiadaniu przez podmioty osobowości prawnej decydują przepisy prawa materialnego. Miejsce siedziby osoby prawnej określane jest jako miejsce siedziby jej organu zarządzającego. Należy przyjąć, iż posiłkowo ma on także zastosowanie przy określaniu miejsca siedziby podmiotów nie mających osobowości prawnej.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).

Więcej takich artykułów można znaleś na stronach portalu prawnego Temidius.pl

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum